img008 - kopia img008 - kopia

Från Göteborg och Masthuggskajen till Nordostpassagen och Nordpolen.

Vegaexpeditionen.

Under de sista decennierna av 1800-talet avseglade två Polarexpeditioner från Masthuggskajen i Göteborg. Den ena av dem -Vegaexpeditionen - slutade i total framgång samt en dåtida Svensk  nationell yra och stolthet. Den andra- Ingenjör Andrées Luftfärd slutade i misslyckande, tragedi och död.
1800-talets andra hälft har ofta kallats de heroiska  polarupptäckamas tid.
Polarforskningen tilldrog sig vid den här tiden en uppmärksamhet som vi kan ha svårt att föreställa oss idag. Vegaexpeditionen 1878-1880 under ledning av Adolf Fredrik Nordenskiöld var den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen,redan i mitten på 1700-talet en förmodad sjöväg mellan Europa och Asien genom Norra Ishavet. Nordenskiöldexpedition anses än i dag vara bland de främsta Svenska vetenskapliga framgångarna


 En dröm för furstar och köpmän.
Att Nordostpassagen en framkomlig farled norr om Asien, skulle kunna bli en genväg till Fjärran Östem för Europeiska handelsfartyg hade blivit en dröm för furstar och köpmän i Nord- och Västeuropa redan pa 1500-talet. Förhoppningen var att man på så sätt framgångsrikt skulle kunna konkurrera med den oerhört lönsamma Spanska och Portugusiska handelssjöfarten till Ostasien runt Godahoppsudden. Detta blev en av de främsta drivkraftema för utforskningen av Arktis. Alla skepp som genom århundraden hade sökt farbara vägar till Fjärran Östern fastnade dock i den drivis som praktiskt taget året om fyller vattnen utanför Sibirien och i den Kanadensiska övärlden. Sverige kom att inta en framträdande roll i polarforskningen.Under åren 1860-1910 var Sverige den nation som utan konkurrens skickade iväg flest polarexpeditioner.
De svenska expeditionerna var påfallande vetenskapliga utan krav på territoriella erövringar eller ekonomisk avkastning. Nordenskiöld med ångaren VEGA, som var ett ombyggt valfångstfartyg avseglade från Göteborg den 4 juli 1878. Stora folkmassor hade samlats på kajen för att bevittna avfärden. Nordenskiölds expedition blev den första av dessa resor att färdas genom hela Nordostpassagen. På ett hår när lyckades han genomföra resan samma sommar, men på en dagsresas avstånd från Berings Sund frös VEGA fast i isen och han tvingades övervintra. Först nio månader senare kunde man fortsätta och fullborda resan runt hela Asien, Afrika och Europa innan han år 1880 ankom till Stockholm. Expeditionen finansierades av den Svenske kungen Oscar II, grosshandlare Oscar Dickson och den Ryske köpmannen Sibiriakov.VEGA blev alltså det första fartyg som tog sig fram från Atlanten till Stilla Havet via Norra lshavet och hade därigenom bevisat att man kunde segla hela vägen runt Europa och Asien. Syftet -och drömmen- med att forcera Nordostpassagen var att öppna den som handelsväg. Detta var innan Transsibiriska jämvägen fanns. Men den drömmen gick dock aldrig i uppfyllelse.
På 1930-talet startades viss kommersiell sjöfart längs passagen,dock endast sommartid. Sedan 1990-talet förekommer sjöfart bara längs vissa delar av leden, inte längs hela passagen.


En triumfärd. 
Det sågs som en oerhörd nationell framgång att just en Svensk expedition hade genomfört en stor geografisk upptäckarbragd. Symbolvärdet förhöjdes ytterligare av att Vegaexpeditionen hade lyckats där andra under nästan trehundra år ständigt hade inisslyckats. Ryktet om bragden att ha funnit Nordostpassagen spred sig över världen och hemresan blev en triumfärd runt Asien och Medelhavet med slutstation i Stockholm den 24 april 1880. Hela Stockholm var i festyra då VEGA anlände. Vegaexpeditionen har satt sina starka ”avtryck” symboliskt inte minst i Goteborg

Vegastaden.
I de västligaste delama av Olivedal ligger Vegastaden, i dalen mellan Nordhemsberget och Masthuggsbergen och stadsdelen har fått sitt namn efter fartyget ”VEGA”. Denna stadsdel består sedan 1970-talet av lamellhus runt Nordostpassagen, Jungmansgatan och Vegagatan.

Vegamössan.
Vegamössan som burits av många Göteborgare genom årtionden är en skärmmössa med en smal kant, platt kulle av tyg och normalt en hård blank skärm. Den började användas inom militären pa 1880-talet och dess användning av sjömännen ombord pa s/s VEGA vid dess resa genom Nordostpassagen gav upphov till namnet och gjorde modellen allmänt populär runt förra sekelskiftet. Den tillverkas än idag och säljs av CTH Ericson AB i Borlänge.

Föreningen Vi från Vega.
Föreningen bildades 1946 i Göteborg. Föreningens mål är att 
vara en sammanhållande länk mellan personer som bott eller bor i Vegastaden. 1975 hyrdes hembygdsgården Lilla Klämman som ligger pa Pölgatan i det Gathenhielmska Reservatet.


Ingenjör Andrées Luftfärd.
(Sveriges förste ballongfarare) S.A.Andrée lade år 1895 fram planerna pa en resa med vätgasballong fran Svalbard till Ryssland eller Kanad  via Nordpolen. De ogästvänliga och farliga trakterna kring Nord- och Sydpolen framstod som utmaningar för dåtida manligt mod och nya tekniska landvinningar.Andrées planer för sin ballongfärd passar väl in i den tidens tankemönster. Han tänkte att den skulle börja på Svalbard, gå över Norra lshavet och Berings Sund för att landa antingen i Alaska, Kanada eller Ryssland sedan ballongen passerat nära eller rakt över Nordpolen och han hade noga planerat luftfärden.Planerna mottogs med patriotisk entusiasm i Sverige som fram tills dess inte haft någon vidare framgång i den prestigefyllda jakten till Nordpolen. Andrée ignorerade många tecken på att hans plan var mycket farlig. En nödvändighet för att resan skulle lyckas var möjligheten att styra ballongen. Han hade själv utvecklat en metod med släplinor för detta och han beslöt därför att expeditionens ballong skulle styras med sådana trots att det fanns många bevis för att tekniken inte var särskilt effektiv. Ännu värre var att ballongen Ömen, som skulle ta expeditionen över polartrakterna levererades till Svalbard direkt från tillverkaren i Paris utan att ha testats.
När mätningar visade att den läckte mer gas än förväntat, vägrade expeditionsledaren att inse de fulla konsekvenserna av detta. De fiesta moderna bedömare av 
expeditionen ser Andrées överoptimism, hans tilltro till teknikens möjligheter och en bristande respekt for naturens makter som de viktigaste orsakerna till expeditionens slutliga öde; tragedi och död.Andrée var överingenjör på Kungliga Patentbyrån i Stockholm och var mycket fascinerad av luftballonger. År 1893 köpte han sig en egen första luftballong, Svea. Med den gjorde han nio luftresor med utgångspunkt från antingen Göteborg eller Stockholm och avverkade totalt 1500 kilometer. Från Göteborg ballongflög han vid flera tillfällen, exempelvis den 26 februari 1894 vid middagstid då han startade från Nya Gasverket vid Gullbergsvass och landade 3 kilometer från järnvägsstationen i Vara. Så också den 4 augusti från samma utgångspunkt och till Trollhättan, en luftfard på två dagar.Den 13 februari 1895 framlade Andrée inför Vetenskapsakademien sin plan till en polarfärd via Nordpolen med luftballong som skulle styras med släplinor. Kostnaden för hela projektet beräknades till l28.000 kr. Andrée var nu en känd ballongflygare och hans plan väckte stort uppseende. Några dagar senare hörde Alfred Nobel av sig och hoppades att teckningen av pengar ej redan var avslutad. Han bidrog med 20.000 kr. Sex dagar senare meddelade Andrée att ytterligare 20.000 kr influtit. Nobel höjde då sitt totala bidrag till 65.000 kr. Kung Oscar ll bidrog med 30.000 kr och friherre Oscar Dickson med 30.000 kr. Professor och fru Gustaf Retzius skänkte 5000 kr och så var hela finansieringen klar. Luftballongen ”Örnen” som den döptes till syddes av dubbelt eller tredubbelt fernissat kinesiskt siden och köptes hos ballongtillverkaren Lachambres företag i Paris. Gondolen gjordes av flätad vide överdragen med presenning. Ballongen utrustades med 1000 meter släp- och ballastlinor som skulle hålla den på konstant höjd och i viss mån styra den. Den försågs dessutom med tre segel. 


Kanonbåten Svensksund.
Som ett kuriosum kan nämnas att på den plats som idag är Johannesplatsen i Göteborg uppfördes ett ballonghus för att testa att expeditionsballongen ”Örnen” inte hade några läckor när den fylldes med vätgas. Den I8 maj l897 lämnade Andrée tillsammans med expeditionens medresenärer Fraenkel och Strindberg med kanonbåten Svensksund och Göteborg med destination Danskön vid Svalbard för att där påbörja luftfärden mot Nordpolen. 
Liksom vid Vegaexpeditionens avfärd 19 år tidigare hade även nu stora folkmassor samlats på kajen för att bevittna även denna polarexpeditions avfärd. Svensksund kom fram till Danskön den 30 maj. På morgonen den 11 juli började det blåsa en sydlig vind, den rätta vinden för att lyfta. Alla besättningsmän från fartyget beordras i land för att riva ballonghuset. Gondolen fästes vid ballongen. Klockan 2.30 ljuder Andrées stämma: ”Kapa överalltl” Ballongen lyfter sakta till 50-100 meters höjd och glider ut över vattnet. Mitt över hamnen sänker den sig och gondolen snuddar vid vattnet. Nio av sandsäckarna töms. Ballongen reser sig men kvar på stranden ligger några av släplinorna som skulle 
användas för att reglera höjden och för att styra den.Sammanlagt tappar hon 530 kg av ballasten. Ballongen försvinner efter en timme ur sikte för de kvarvarande.


En svår färd till fots över isen. 
Redan strax efter starten började bekymren då delar av släplinorna lossnade vid en skarv. Efter drygt två dygns färd avslutades luftfärden (ventilerna öppnades) den fölorade alltfor snabbt vätgas. Den fuktiga luften skapade is som tyngde ner ballongen, den sjönk och strandade på packisen efter bara två dagars luftfärd. Resenärerna Andrée, Fraenkel och Strindberg skadades inte i nedslaget, men hade nu framför sig en svår färd tillbaka till fots över isen tram till en uppförd depå vid Kap Flora på Frans Josefs land.

Kämpade i tre månaders tid.
Deras medförda utrustning och klädsel var otillräcklig och inte alls lämpad för en sådan färd. De var över huvud taget dåligt förberedda och terrägen var chockerande svår att ta sig fram i. Den 22 juli börjar de isvandringen mot depån. De har tre slädar, tygbåt, tält, sovsäck, vapen, ammunition och proviant för sex månader. Andree skjuter en isbjörn. De lastade slädarna väger 150-200 kg vardera.Strindberg trillar i vattnet den 26 juli. Andree reducerar sin släde från 211 kg till 130 kg. De andra gör likaledes. Isen drev dem dock västerut och kursen lades då om mot Svalbard. l tre månaders tid  kämpade de tre vidare på isen innan de kom fram till och slog läger i oktober - då den arktiska vintern kom - på den obebodda Vitön. De bygger där en snöhydda pa isen. Fyra dagar senare väcks de av ett fruktansvärt dån. Vatten strömmar in i hyddan, isflaket har splittrats. Strindberg skriver att de ”flyttat i land” den 5 oktober. Den 6 oktober utsätts de för en snöstorm. De kom aldrig fram till bebodda trakter, utan de dör på Vitön alla tre.

Dödsorsaken aldrig klarlagd.
Strindberg avlider först och begravs i en klyfta täckt av stenar.Andrée och Fraenkel dör i tältet. De hungrade inte ihjäl  de hade gott om konserver och annan mat. Kanske frös de ihjäl. Kanske blev de ihjälosade av primusköket som stod alldeles bredvid Andrée. När de återfanns var det fotogen kvar i brännaren. Kanske dog de av trikinförgiftning. Dödsorsaken blev aldrig klarlagd eftersom de i samband med deras begravning, kremerades alla tre. Om expeditionens och de tre männens öde hördes ingenting alls efter det att ballongen strandat på packisen. Med undantag för en brevduva och några upphittade flytbojar återfanns alltså inte några spår överhuvudtaget av expeditionen.lngen visste något om deras öde.

Dagböckerna hade bevarats.
Trettiotre år senare på sommaren år 1930 gör valfångaren  Bratvaag ett strandhugg på Vitön strax öster om Svalbard och finner Andrées sista läger Man hittar liken efter de tre männen samt  även dagböcker och fotografiska plåtar. Upptäckten skapade stor sensation i Sverige, där de döda männen hade betraktats som försvunna hjältar. Det var en dåtida mediahändelse av gigantiska mått. Deras dagböcker hade bevarats så att man kunde läsa deras egen berättelse om färden och fotoplåtarna kunde framkallas Dessa dokumenterar på ett enastående sätt tillsammans med dagböckerna deras ödesdigra tremånaders vandring på drivisen för att nå bebodda trakter.
Liken av de tre männen fördes till Tromsö där de fördes ombord på kanonbåten SVENSKSUND, som en gång hade fört dem till Danskön. De kommer med den till Stockholm den 5 oktober l930 och begravningen håll så under stora hedersbetygelser i Storkyrkan. De ligger nu i samma grav på Norra Begravningsplatsen.


Feg och ansvarslös.
Eftermäle: I 1890-talets svenska samhälle betraktades de tre som nationella hjältar. Många vägrade att betrakta expeditionen och balloiigfärden som ett misslyckande, vilket den ju i realiteten var. Nutidens dom över Andrée har blivit hård. Den dåtida synen har förändrats och någon nationell hjälte beskrivs han inte längre som utan tvärtom som en orealistisk drömmare, feg och ansvarslös och som en person som bidrog till att två unga män - Fraenkel och Strindberg - alltför tidigt miste sina liv.
PS: Under en testflygning från Gullbergsvass vid Gasverket i Göteborg den 14/7 1894 rådde västlig vind och Andree landade med ballongen på en åker i närheten av Vara. Det berättas att han med sitt medföljande sällskap tog sig in till orten och ”ägnade sig åt umgänge med Varaborna”. Men denna historia slutar inte där. Ortsborna hedrade celebriteten som råkat ramla ner bland dem genom att ge ett bryggeri i Vara namnet Nordpolen. Bryggeriägarens tvé systrar Alma och Alvida Jansson öppnade 1903 ett nykterhetskafe och konditori  i Vara. Det fick namnet ”Cafè Nordpolen”. År 2003 firade Cafeet sitt  100 -årsjubileum. Kännetecknet under hela tiden har varit förnämliga, utsökta och hembakta bakverk i en skön och avstressande miljö. Någon har t.o.m. sagt att här finns norra Europas förnämligaste bakverk. De gamla traditionerna - servering vid bordet och det obligatoriska vattenglaset finns bevarade än i dag. Gör ett besök på Nordpolen i Vara!


Barndomshemmet i Gränna.

PPS: Andreè var född och uppvuxen i Gränna och var son till 
apotekare Claes Georg Andrée och dennes hustru Gustafva Vilhelmina född Heurlina. l hans hemstad finns Gränna Museum där alla fynden från Vitön och andra Andréeminnen visas. På andra sidan av Brahegatan mitt emot museèt ligger hans barndomshem. Gör du ett besök där kan du med egna ögon se de fotografier som framkallades från de fotoplåtar i kameran man fann bland fynden på Vitön och som visar landningen på isen och den strapatsfyllda tremånadsfärden.

@ ROLF SIMONSSON

 


 

 

 

Klicka på bilden för att få den i ett större format.