Stadsdelen i Göteborg - Masthugget- tillkomst.

För några år sedan diskuterades det att visserligen kom en Kunglig resolution i oktober 1647 om att anlägga en stadsdel–det blivande Masthugget - utanför stadens vallgravar men den exakta  platsen var den skulle ligga var inte angiven i själva beslutet. Med anledning därav åkte  jag  upp till Riksarkivet i Stockholm för att där i de Kungliga Arkiven från  1600 –talet  ta reda på det rätta förhållandet.
Och har man sett jag  hittade  där själva originaldokumentet  efter mycket sökande  där  platsen för Masthuggets tillblivelse anges och som är daterad den 24 april 1648 . Själva platsen för anläggningen av den nya stadsdelen anges i denna resolution till  ”Den sida om staden som vetter åt Stegeberget (Stigberget)”. Här anläggs alltså den stadsdel som några år senare när själva Masthuggeriet kommit igång benämns Masthugget. Och här kan du
–bifogat-själv ta del av en kopia på originaldokumentet undertecknat av Drottning Christina på Stockholms slott. Resolutionen är skriven på 1600-talets ”kanslisvenska” som är en blandning av dåtidens svenska språkbruk och det tyska språket   .Det fanns vid den tiden inte så många skrivkunniga i Sverige utan det Kungliga Ämbetet fick importera kunniga skrivare från Tyskland. Det är först i mitten på 1700-talet under Gustav III:s regeringstid som Svenska Akademien ser dagens ljus och vars syfte  var enligt dess  stadgar att;  " Arbeta uppå Svenska Språkets renhet,styrka och höghet”. Här läggs alltså själva grunden för det Svenska tal-och skriftspråket. 


@ROLF SIMONSSON-